fundacja

Zakładamy fundację

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która została powołana dla określonych społecznie bądź gospodarczo celów. Tego typu twór na początku swej działalności zostaje wyposażony w pewien majątek, który przeznaczony jest właśnie na realizację owych celów. To podstawowe informacje dotyczące tego typu organizacji. Mają one jednak jeszcze wiele szczegółowych, aczkolwiek istotnych kwestii.

Fundator ustanawia fundację w oświadczeniu woli, które musi być złożone przed notariuszem. Istnieje też możliwość ustanowienia tego typu organizacji poprzez testament. Fundacja uzyskuje jednak osobowość prawną w momencie, gdy zostanie ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotą fundacji jest przede wszystkim istnienie majątku, który przeznaczony został przez fundatora na pewien określony, a przy tym użyteczny publicznie cel. Opiekę nad tymże majątkiem oraz określoną odpowiedzialność za wszelką realizację celów przejmuje zaraz po zarejestrowaniu fundacji specjalny zarząd. To jest jeden z bardzo głównych elementów działania każdej fundacji.

Zobacz też jak założyć założyć sklep internetowy.

Musi ona mieć zarząd, podejmujący decyzje we wszelkich istotnych kwestiach dotyczących działania tej organizacji. Te wszystkie elementy muszą zostać dokładnie spełnione, aby fundacja mogła w ogóle zaistnieć. Później podczas jej działania muszą być organizowane spotkania zarządu, podczas których podejmowane są ważne kwestie. Z takich posiedzeń powinien być sporządzony raport.

Jak prowadzić fundację?

Aby fundacja mogła rozpocząć swoją działalność na rynku, to musi ona uzyskać prawną osobowość. Dlatego też w tym celu powinna zostać zarejestrowana w KRS. Takie postępowanie dotyczące wpisu fundacji do rejestru prowadzi się poprzez sąd rejestrowy, który właściwy jest dla siedziby podmiotu. Ów wniosek dotyczący wpisu do rejestru, który zwany jest w ustawie jako rejestr stowarzyszeń, a także organizacji społecznych oraz zawodowych bądź fundacji składa się na specjalnym formularzu KRS-W20.

Te fundacje, które również chcą prowadzić gospodarczą działalność to mają obowiązek zrobienia także wpisu do innego rejestru, a mianowicie tego, który dotyczy przedsiębiorców. W KRS-ie wpisuje się bowiem stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, a zupełnie osobno – przedsiębiorców.

Dlatego też fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej, wpisuje jedynie się do takiego rejestru innych podmiotów, zaś fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, to wpisuje się też do tego rejestru, ale równocześnie do rejestru przedsiębiorców. Jednakże w obu rejestrach ma ten sam numer KRS. Gdy już załatwimy wszelkie formalne kwestie, to warto zwrócić uwagę na charakter jaki ma fundacja.

Dochody fundacji, będące celem statutowym jak działalność naukowa, oświatowa, działalność kulturalna, działania w zakresie sportu, ochrony środowiska czy wspierania inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna – te wszystkie działania są zupełnie zwolnione z podatku dochodowego, który pobierany jest od osób prawnych. Jednakże trzeba tutaj pamiętać o tym, że owo zwolnienie nie dotyczy wszelkich dochodów zdobytych przez fundację, a jedynie tych przeznaczonych na wyżej wymienione cele. To bardzo ważna kwestia przy rozliczaniu fundacji, gdyż każda pomyłka może powodować później olbrzymie konsekwencje i trudności.